പാരാകെ Paaraake Lyrics in Malayalam and English - Kilometers & Kilometers (2020), Ramshi Ahmed

പാരാകെ Paaraake Lyrics in Malayalam and English – Kilometers & Kilometers (2020), Ramshi Ahmed

Here is the പാരാകെ Paaraake Lyrics in Malayalam and Paaraake Lyrics in English. Paaraake is a Malayalam song from the Malayalam movie Kilometers & Kilometers (2020). This song is sung by Ramshi Ahmed. Paaraake song lyrics is written by Vinayak Sasikumar and the music is composed by Suraj S Kurup.

Paaraake song details

SongPaaraake
SingersRamshi Ahmed
MusicSuraj S Kurup
LyricsVinayak Sasikumar
MovieKilometers & Kilometers (2020)
Music LabelMuzik247

പാരാകെ Paaraake Lyrics in Malayalam – Ramshi Ahmed

Paaraake Lyrics in Malayalam

Kisi ne bataya mujhe
Aisa nahi jaya kar
Kabhi bhi tho ho jayega geeth mohabbath..

Tholai Dhooram….
Mazhai Kaalam…
Nilaa Vaanam…
Kanaa Pesum..

Come on come on come on
Sudum Thaabam…
Come on lets sail the road
Anal Degam
Come on lets speed it up
Manal Paathai
Come in lets sail the road
Yedhum Bodhai..

പാരാകെ
പടരാമേ
പദതാളം
തുടരാമേ

ഇരവെ നീ
പകരാമോ
നിലാ  …

വരും മാർഗം അതിങ്കൽ
മനസ്സിലെ കാറും കോളും അതാകെ മറഞ്ഞിടും

പുലർ നാളം അതിങ്കൽ
നഭസ്സു്മീ കാറും താനെ വെടിഞ്ഞു വിടർന്നിടും

ഒന്നായി പലനാൾ
ദൂരങ്ങൾ പലതും
താണ്ടുന്നു രാവും പകലും

കൺതോരെ കവരാൻ
മൺപാതയോരം
പോകുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും

പാരാകെ Paaraake Lyrics in English – Ramshi Ahmed

Paaraake Lyrics in English

Kisi Ne Bataya Mujhe
Aise Nahi Jaya Kar
Kabhi Bhi Tu Ho Jayega Geet Mohabbat Ho
Tolayi Turum, Malai Kalam
Nilavanam, Kanapesum

C’mon, C’mon, C’mon, Surum Tabhum
C’mon, Let’s Sail The Road
Anhal Deghum, C’mon, Let’s Speed It Up. Manal Padehyi
C’mon, Let’s Sail The Road

Parake Padaramey
Thaka Thalm Thudarame
Irave Nee Pakaramo Nila

Parake Padarame, Thaka Thalm Thudarame
Irave Nee Pakaramo Nila

Kisee Ne Bataaya Mujhey
Aisey Nahin Jaya Kar
Kabhi Bhi Tu Ho Jayega Geet Mohabbat Ho

Varum Margavathintel, Manassile Karum Kolum
Athake Marinjidum, Pular Nalamathinke
Tharum Thalivedinju, Vidarnnidum

Parake Padarame, Thaka Thalm Thudarame
Irave Nee Pakaramo Nila

Onnayi Pala Nal, Dhurangal Palathum
Thandunnu Ravum Pakalum

Kanthore Kavaran, Man Pathayoram
Pokunnu Nammal Iniyum

C’mon, C’mon, C’mon, Tolayi Turum
C’mon, Let’s Sail The Road Malai Kalam
Let’s Speed It Up, Nilavanam
C’mon, Let’s Sail The Road, Kanapesum

Parake Padarame
Thaka Thalm Thudarame
Irave Nee Pakaramo Nila

More Malayalam songs lyrics

Check more Malayalam songs lyrics here.

Listen to more songs of Kilometers & Kilometers (2020) here.

Scroll to Top