ഥീയമേ Theeyame Lyrics in Malayalam and English - Angamaly Diaries (2017), Angamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil

ഥീയമേ Theeyame Lyrics in Malayalam and English – Angamaly Diaries (2017), Angamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil

Here is the ഥീയമേ Theeyame Lyrics in Malayalam and Theeyame Lyrics in English. Theeyame is a Malayalam song from the Malayalam movie Angamaly Diaries (2017). This song is sung by Angamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil. Theeyame song lyrics is written by traditional and the music is composed by Prashant Pillai.

Theeyame song details

SongTheeyame
SingersAngamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil
MusicPrashant Pillai
LyricsTraditional
MovieAngamaly Diaries (2017)
Music LabelMuzik247

ഥീയമേ Theeyame Lyrics in Malayalam – Angamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil

Theeyame Lyrics in Malayalam

അടി.. തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ
തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ
തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ
തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ
തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ

ഹേ ..മണല് വാരണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
മണല് വാരണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
ഹേ ..മണല് വാരണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
മണല് വാരണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ

ഹേ ..വീതിയുള്ള കൃതാവണടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
വീതിയുള്ള കൃതാവണടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
മുറിവാലൻ മീശയാണെടീ തീയാമ്മേ
അങ്കമാലിക്കാരനാണെടീ തീയാമ്മേ
മുറിവാലൻ മീശയാണെടീ തീയാമ്മേ
അങ്കമാലിക്കാരനാണെടീ തീയാമ്മേ
മുറിവാലൻ മീശയാണെടീ തീയാമ്മേ
അങ്കമാലിക്കാരനാണെടീ തീയാമ്മേ
മുറിവാലൻ മീശയാണെടീ തീയാമ്മേ
അങ്കമാലിക്കാരനാണെടീ തീയാമ്മേ
ഹേ ..മുറിവാലൻ മീശയാണെടീ തീയാമ്മേ
അങ്കമാലിക്കാരനാണെടീ തീയാമ്മേ

തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ
തമരടിക്കണ കാലമായടീ തീയാമ്മേ
കാശിന്റെ ക്ഷാമം തീർന്നടീ തീയാമ്മേ

Theeyame Lyrics in English – Angamaly Pranchi & Shreekumar Vakkiyil

Theeyame Lyrics in English

Adi thamaradikkana kalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame
(Thamaradikkana kalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi teeyaame)
Hey tamaradikkana kalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyaame

Theeyaame theeyame theeya theeya theeyame
Theeyaame theeyame theeya theeya theeyame (2 times)

(Thamaradikkana kalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi teeyaame)

Hey manalu vaarana kaalamayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi teeyame
(Manalu vaarana kaalamayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi teeyame)
Hey Manalu vaarana kaalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi teeyame
(Manalu vaarana kaalamayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame)

Hey veedhi uli chithavaanedi theeyaame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame
(Veedhi uli chithavaanedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame)

Hey murivaalan meeshayaanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame
(Murivaalan meeshayaanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame)
Murivaalan meeshayanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame
(Murivaalan meeshayanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame)
Murivaalan meeshayanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame
(Murivaalan meeshayanedi theeyame
Angamalykaarananedi theeyame)

Hey Thamaradikkana kaalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame
(Thamaradikkana kaalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame)
Thamaradikkana kaalamaayedi theeyame
Kaashinte shaamam theernedi theeyame

Hey thitha thinda tharikida thimirtha thei

More Malayalam songs lyrics

Check more Malayalam songs lyrics here.

Listen to more songs of Angamaly Diaries (2017) here.

Scroll to Top